Home » , » Dimanakah Makam Jaya Perkosa Sebenarnya?

Dimanakah Makam Jaya Perkosa Sebenarnya?

Posted by SUKMAWIJAYA QOMARA
sukma wijaya qomara, Updated at: 12.51

Posted by SUKMAWIJAYA QOMARA on Rabu, 18 Januari 2017

Penjiarah ke Makam Embah Jaya Perkosa kebanyakan berpendapat bahwa makam Eyang Jaya Perkosa di Dayeuh Luhur, karena dianggapnya beliau tilem di tempat tersebut. Padahal Embah Jaya Perkosa sebenarnya beliau tidak ikut ke Dayeuh luhur, beliau berhenti mengabdi pada masa pemerintahan Pangeran Geusan Ulun (mp. 1579 - 1601) atau dalam basa Sundanya, "Ulun kumala, sabab teu tigin kana siloka tangkal Hanjuang" atau Jaya Perkosa berhenti mengabdi pada Prabu Geusan Ulun sebab tidak amanah pada janjinya yaitu Ciri Pohon "Hanjuang di Kutamaya".

Versi Dayeuh luhur mengisahkan, "Embah Jaya Perkasa sesudahnya menancapkan tongkat yang melambangkan kekecewaannya, dan berhenti mengabdi sewaktu menjadi Senapati di Sumedanglarang pada waktu pemerintahan Prabu Geusan Ulun sampai saat ini, sesudah menancapkan tongkatnya ke tanah Embah Jaya Perkosa terus menghilang". 

Atau dalam cerita versi Dayeuh luhur nyebatkeun, "yen Mbah Jaya Perkasa saparantosna nyeceubkeun iteuk teh ngalambangkeun kabenduan manahna, sareng ngecagkeun kaluuhanna nu janten senapati Sumedanglarang, ulun kamula atanapi ngabdikeun diri ka Nalendra Sumedanglarang mung dugi seumet harita, saparantos kedal nyarita kitu sareng kajantenan nancebkeun iteuk Embah Jaya Perkasa ngahyang atanapi ngaleungit". 


Sebetulnya itu adalah Batu Tunggal atau Linggahyang Kabuyutan Gunung Curi (Dayeuh luhur sekarang), sebab dari dulunya juga sudah ada, seperti di Gunung Padang, Gunung Paniis, Gunung Penuh Di Darmarja dan sebagainya yang menandakan adanya Kabuyutan di daerah tersebut jauh sebelum Kerajaan Kutamaya dipindahkan ke Dayeuh luhur pada masa pemerintahan Prabu Geusan Ulun (Buk Babon Darmaraja). 

Dan bukan makam Embah Jaya Perkosa, karena Embah Jaya Perkosa tidak ikut ke Dayeuh luhur, beliau pergi ke Daerah Baginda sampai ke Cipancar kecamatan Sumedang Selatan untuk menemui Eyang Sutra Ngumbar/Sutra Bendera yang masih putranya Sri Baduga Prabu Siliwangi dari Istri-istrinya, seperti halnya Raden Aji Mantri/Raden Keling Sokawayana, yang makamnya ada di belakang PDAM Cimalaka.


Dimanakah Makam Embah Jaya Perkosa Sebenarnya???

Sebetulnya yang membedakan versi Dayeuh luhur dan versi Cipancar cuma sedikit menurut kuncen Sepuh Abah Mahmud Suhardi (alm) yang kemudian diteruskan oleh putranya Pak Toto.

Makam Eyang Jaya Perkasa dan Eyang Sutra Ngumbar di Makam Tajur Kecamatan Sumedang Selatan
Dua Makam di Pemakaman Tajur Cipancar, Sebelah Kiri Makam Jaya Perkasa Sebelah Kanan Makam Eyang Sutra Ngumbar

Kita jelaskan kisahnya Embah Jaya Perkosa menurut versi Desa Cipancar. 
Urang pedar lalakonna versi Cipancar, hapunten teu disundakeun...

Versi Dayeuh Luhur nyebatkeun, "yen Mbah Jaya Perkasa saparantosna nyeceubkeun iteuk teh ngalambangkeun kabenduan manahna, sareng ngecagkeun kaluuhanna nu janten senapati Sumedanglarang, ulun kamula atanapi ngabdikeun diri ka Nalendra Sumedanglarang mung dugi seumet harita, saparantos kedal nyarita kitu sareng kajantenan nancebkeun iteuk Embah Jaya Perkasa ngahyang atanapi ngaleungit".

Sedengkeun versi Cipancar nyebatkeun :

"Ngahyang teh pikeun ngaleungitkeun tapak supados anjeuna teu dipilarian deui pami dianggap ngahyang mah, padahal salira Mbah Jaya Perkosa lumungsur ka Cigobang ngadehes atanapi seja amitan ka Ratu Tjukang Gedeng Waru Prameswari Prabu Geusan Ulun putrina ti Sunan Pada Karedok, saparantos amitan ka Gusti Ratu Tjukang Gedeng Waru lajeng anjeunna ngajugjug Kampung Baginda anu aya di wewengkon Cipancar Sumedang Selatan, naon nu janten kasang tukang Embah Jaya Perkasa ngajugjug ka kampung Baginda? saur kuncen sepuh ngawaler, yen di kampung baginda baris nepangan putra-putra Prabu Siliwangi anu terakhir (Surya Kencana) diantarana seja nepangan Embah Sutra Ngumbar, Embah Sutra Bandera".  

Mung aya nu janten kahelok simkuring, nalika kuncen sepuh nyaurkeun :  

"Saenyana Mahkota Bino Kasih dicandak Kandaga Lante ka Sumedang teh seja dipasrahkeun ka Sutra Ngumbar putra Prabu Siliwangi anu pangageungna, mung pangemut Embah Sutra Ngumbar daripada Mahkota aya di kami leuwih hade pasrahkeun ieu Mahkota Pajajaran ka Raja Sumedanglarang, da sarua wae saturunan jeung sakaruhun jeung kami. Pasrahkeun ieu mahkota jeung sakabeh kakawasaan pajajaran ka Sumedaglarang, nu antukna sadaya Kandaga Lante tumut ka sabda atanapi cariosan Embah Tajur atawa Eyang Sutra Ngumbar, singkatna carita mahkota, sadaya kakawasaan pajajaran janten milik Sumedanglarang". 

Lajeng anu ngabentenkeun sajarah numutkeun versi Cipancar teh saparantos dianggap ngahyang Embah Jaya Perkasa teh saleresna mulih deui ka Eyang Sutra Ngumbar, mung salirana nyurup sareng urang lembur supados teu katangen ku ti karajaan Sumedanglarang.

Waktos harita simkuring oge tumaros, naha nembe ayeuna abdi ngadangu pedaran sajarah ieu mah? 

Kuncen ngawaleur, : "saenyana kawit kuncen sepuh ti kapungkur oge mahing pikeun medar ieu sajarah, naon sababna? apanan atos dipedar tadi oge Embah Jaya Perkasa nyurup sareng urang lembur anu hartosna Nyumput Buni Dinu Caang, nembrak bari teu katembong, lamun kuncen medar ieu lalakon sarua jeung ngabejer-beaskeun atanapi nenggrakkeun pangyumputanna Embah Jaya Perkasa". 


Lajeng abdi oge tumaros deui, naha ka abdi dipedarkeun ieu lalakon? lantaran kedah apal kana lalakon "Karuhun Sumedang", bisi umur abah pondok jadi geus katepikeun ka hidep, mung kumaha saupamina abdi gaduh emutan ngadugikeun ieu lalakon ka wargi-wargi Sumedang? Abah teu bisa ngajawab palebah eta mah, lamun gaduh tekad kitu mah jug geura wudhu, wayahna peuting ayeuna salira ngendong di makamna, sok tepikeun pamaksadaan salira eta, omat anggo tatakrama ziarahna supaya ulah mengpar jeung ajaran Agama Islam, muntang kanu Maha Kawasa mugia ulah janten matak saupamina salira medar ieu lalakon ka umum. 

Saupami nengetan caritaan versi Darmaraja, ieu versi Cipancar hampir mirip kirang langkung kieu : Anu masrahkeun mandat karajaan Pajajaran ka Sumedanglarang, rombongan dipupuhuan ku Prebu Sayang Hawu, salaku Komandan pasukan harita nyaeta Embah Nangganan, disarengan ku Embah Terong Peot sareng Embah Kondang Hapa.

Prebu Sayang Hawu, salajengna disebut Embah Jaya Perkasa tepi ka ayeuna, gelar eta dipibanda ku Prebu Sayang Hawu basa perang jeung Caruban.


Embah Nangganan ngaluluguan pindah ti Kutamaya ka Gunung Curi pikeun nyalametkeun Naledra Sumedanglarang, nu ayeuna disebut Dayeuh Luhur, kulantaran Embah Nangganan teu tigin janjina kana siloka Hanjuang Hegar.


Saur Prebu Sayang Hawu (Jaya Perkasa) : "Mun Hanjuan Perang Tandana Kami kasoran Pek Ku Maneh Raja Jeung Rahayat Salametkeun, Tapi Lamun Hanjuang Tetep Hegar, Maneh Teu Kudu Hariwang Caricing Wae di dieu".


Embah Nangganan ditelasan ku  Sayang Hawu (Jaya Perkosa) alatan mawa pindah Raja ti Karaton Kutamaya ka Gunung Curi. Embah Terong Peot sareng Embah Kondang Hapa terus babakti ka Prabu Geusan Ulun dugi rengsena.


Prabu Sayang Hawu (Jaya Perkosa) turun ka Baginda nuturkeun salah sahiji pangagung Pajajaran nu milu jeung rombongan, ngan teu milu nalika pindah ka Kutamaya, nyaeta Sutra Ngumbar putra Prabu Siliwangi anu pangageungna. Tapi Eyang Sanghyang Hawu (Jaya Perkosa) tetep nalingakeun nalendrana karajaam Sumedanglarang anu Raja Nalendrana Prabu Geusan Ulun, ngan teu campur di Karaton pangpindahan di Dayeuhluhur, dugi ka rengsena. 


Makam Prebu Sayang Hawu (Jaya Perkosa) ayana di Cipancar kacamatan Sumedang Selatan, lain anu di luhur Gunung Curi (Dayeuh Luhur) nu Tetengger Tunggal, da eta mah geus aya ti heula disebutna Kabuyutan Gunung Curi.  (Carita anu aya di Darmaraja ti Kang Wisahya, Drs) 


Hatur punten kumargi abdi mung ngadangukeun, teu kaserat sadayana pedaran lalakon versi Cipancar, mung garis ageungna kitu, kirang sareng langkung neda tawakup wae, bilih aya lepat hapunten anu kasuhun, Abdi medar ieu lalakon teu aya sanes mung saukur hoyong terang sareng ngadugikeun aya lalakon eyang Jaya Perkasa versi Cipancar, kanggo ngalengkeupan "Wawasan Sajarah Lokal Sumedang", leres atanapi henteuna mah, mangga nyanggakeun kasadayana wae, abdi moal ngirangan sumawon na ngalangkungan, sieun ku bisi rempan ku sugan, mugia tiasa janten risalah kanu "Wisata Sajarah sareng Religi Lokal Sumedang".


Mangga wae bade tawassulan anu di Dayeuh luhur Kecamatan Ganeas atanapi di Cipancar kecamatan Sumedang Selatan oge, da intina mah ngadoakeun sareng ngalap barokah.

Cag ah rampes...Sasieureun Sabenjeureun Lalakonna Eyang Jaya Perkasa.

Tabe pun, _/|\_

=====================
Sumber :
- Carita Versi Darmaraja
- "Paguyuban Kuncen Pancer Buana Sumedang" ~ Yadi Mulyadi (babadsunda.blogspot.com)

Share This Post :
 
Copyright © 2015 -2017 sukma wijaya qomara. All Rights Reserved | Designed by kosmara.com | spbu mini by edipertamini | kurnia pertamini |
pertaminijakarta